Avizat ISJ MM

                                                            Inspector Scolar General

Prof. Ana Lucretia Maria MOLDOVAN

PROTOCOL DE COLABORARE

                                               Incheiat astazi 28.02.2013

Între :

 1. SCOALA GIMNAZIALA COROIENI

       si: U.A.T COM. COROIENI

 1. Unitatea administrativ teritoriala /Comuna Coroieni, nr.176 prin primar Ropan Gavril
 2. Comitetele de părinţi din Şcoala Gimnazială Coroieni

A intervenit următorul protocol :

Art.1 Scop

Cresterea calitatii invatamantului si eficientizarea colaborarii intre partile semnatare.

 1. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE

Părţile au stabilit de comun acord să colaboreze pentru realizarea următoarelor obiective:

1) Combaterea absenteismului;

2) Combaterea abandonului şcolar

3) Combaterea delicventei în şcoli;  

4) Elaborarea planului de şcolarizare.

5) Dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ

 

III. DURATA PROTOCOLULUI

Art. 2. Prezentul protocol se încheie pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data semnării sale şi se prelungeşte, prin acordul părţilor, cu clauze de revizuire, după caz. În situaţia în care părţile sunt mulţumite de modul în care se derulează colaborarea, protocolul se prelungeşte din oficiu şi după încheierea perioadei menţionate.

Art.3 Rolul părţilor

A.1 Rolul Inspectoratului Scolar Judetean Maramures:

a) să menţină o legătură permanentă cu partile semnatare a protocolului, prin reprezentanţii desemnaţi, în scopul informării prealabile, reciproce, eficiente şi loiale privind acţiunile de interes comun desfăşurate de oricare dintre cei doi parteneri

b) să respecte legislaţia în vigoare atunci când demarează acţiuni educative sau de îndrumare şi control cu tematică specifică în unităţile de învăţământ

c) sa invite de cate ori este cazul reprezentaţi ai partenerilor la unele acţiuni

d) să ofere acces în unităţile de învăţământ personalului desemnat de Primarul localităţii pentru activităţile specifice menţionate în prezentul protocol.

e) să contribuie cu specialişti din învăţământ la activităţile din unităţile şcolare desfăşurate in vederea realizării obiectivelor prezentului protocol şi să ofere consultanţă de specialitate.

f) Inspectoratele şcolare vor purta un permanent dialog cu administraţia publică locală în ceea ce priveşte organizarea reţelei şcolare din raza de competenţă

g) inspectoratele şcolare trebuie să răspundă prin emiterea / refuzul emiterii avizului conform, în scris, solicitat de autorităţile administraţiei publice locale, prin consiliul local şi primarul localităţii, pentru proiectul structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din raza lor teritorială

h) inspectoratele şcolare înaintează spre avizare Ministerului Educaţiei Naţionale reţeaua şcolară din raza lor teritorială propusă de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu politica educaţională, a documentelor strategice privind dezvoltarea economică şi socială la nivel regional, judeţean şi local, după consultarea unităţilor de învăţământ, a operatorilor economici şi a partenerilor sociali interesaţi.

i) Inspectoratul şcolar da publicităţii reţeaua şcolară ce va funcţiona în anul şcolar următor

j) solicita, în vederea emiterii avizului conform, autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv consiliilor locale şi primarilor, discutii prealabile si proiectul privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din raza lor teritorială pentru anul şcolar urmator, în vederea fundamentării proiectului planului de şcolarizare

Rolul Unitatii Administrativ Teritoriale prin Primar

 1. Asigurarea prezenţei echipajelor de poliţie, la vedere, în zona intrării în instituţiile de învăţământ, în special a celor identificate cu risc criminogen ridicat, în intervalele orare în care se efectuează afluirea şi defluirea elevilor;
 2. Verificarea unităţilor comerciale amplasate în zona unităţilor de învăţământ cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor, conform H.G. nr.128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi normală a elevilor şi studenţilor
 3. Încheierea unor protocoale de colaborare intre Poliţia de Proximitate si unitatile scolare cu următoarele activităţi :

A) Actiuni de RECUPERARE A ELEVILOR aflati in spatiile nepotrivite in timpul orelor de curs– supravegherea de către Poliţia Rurala a incintelor din localitate în care s-ar putea găsi elevii plecaţi în timpul orelor de la şcoală;

B) Absenteismul în atenţia părinţilor – lectorat cu părinţii

C) Avem “situatii problema” care ne fac probleme? – mese rotunde

Participarea lucrătorilor de poliţie la şedinţele cu părinţii organizate la nivelul fiecărei clase de elevi in vederea analizarii activităţilor întreprinse pentru prevenirea comiterii unor evenimente în şcoală sau în aproprierea acesteia,in cadrul unor dezbateri pe tema “Cum monitorizăm indisciplina şi fuga de la ore?”

– Cum monitorizăm indisciplina şi fuga de la ore? – dezbateri

5 Sustinerea financiara in limita alocatiilor bugetare a unor activitati precum:

 1. activitati extrascolare desfasurate in scoala (actiuni de renovare/infrumusetare /curatire a scolii; concursuri sportive; actiuni/concursuri de creatie artistica; competitii de joc pe computer; etc.) desfasurate in scolile din comunitati cu risc ridicat de abandon, precum si in liceele care atrag elevi din astfel de comunitati.
 2. organizarea de intreceri intre echipe de elevi constituite in functie de cartierul de provenienta
 3. toate aceste actiuni sau ansambluri de actiuni trebuie sa aiba un caracter periodic, pentru a mentine continuu elementul de atractivitate al scolii si a se constitui intr-un factor de antrenare constanta a atentiei elevilor in activitati legate de spatiul scolar.

D)motivarea pozitiva a participarii poate fi data prin acordare de premii simbolice grupurilor de elevi care sunt mai performante in astfel de actiuni.

 1. Prezenta autoritatilor publice locale in faze cheie ale actiunilor, furnizand motivatii pozitive atat elevilor cat si cadrelor didactice.

 

Rolul Unitatilor de Invatamant:

 1. Informarea părinților referitor la masurile care se iau in cazul in care elevii acumulează un număr de 10 absențe nemotivate ,analiza în cadrul comisiei de disciplină a situației elevilor ce depășesc 20 de absențe nemotivate, în prezența părinților,situatiile de preaviz si exmatriculare
 2. Informarea parintilor despre procedura de monitorizare a absentelor din cataloage de catre comisia responsabila cu absentele in scopul prevenii şi reducerii absenteismului şcolar
 3. Actualizarea Regulamentului de ordine interioară, pe baza Legii Educaţiei Naţionale si a reglementarilor conexe si ulterioare cu prevederi clare şi sancţiuni pentru elevi în cazul comiterii de abateri care contravin reglementărilor în vigoare şi întocmirea planului operaţional minimal al unităţilor şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar
 4. Informarea elevilor cu privire la importanta si aplicarea Regulamentului de ordine interioară, pe baza Legii Educaţiei Naţionale, si a reglementarilor conexe si ulterioare care are prevederi şi sancţiuni clare în cazul comiterii unor abateri care contravin reglementărilor în vigoare şi existenta planului operaţional minimal al unităţilor şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar;

      5. Prelucrarea sub semnatura a Regulamentului Şcolar şi a Regulamentului de Ordine Interioară la fiecare clasa

 1. Informarea lunara a parintilor elevilor care au absente nemotivate si dezbateri in sedintele cu parintii avand ca tema absenteismul scolar si influienta „grupurilor strazii” asupra dezvoltarii copilului

      7. Organizarea unui comitet reprezentativ al scolii care sa stabileasca semnele distinctive ale elevilor şi cadrelor didactice din scoala

 1. Asigurarea cu personal necesar şi specializat în vederea asigurării pazei şi ordinii în unitatea de învăţământ pentru ca elevii sa nu paraseasca incintele acestora

     9. Limitarea accesului persoanelor neautorizate în incinta şcolilor. Instruirea personalului de pază /de serviciu la poartă;

 1. Dotarea şcolilor cu supraveghere video, sistem de alarma, iar zona este iluminată
 2. Încheierea unui contract de colaborare cu o firmă specializată în asigurarea intervenţiei, în caz de urgenţă (activarea alarmei) în urma contactării telefonice

    12. În ROI se precizează condiţiile de acces în şcoală al profesorilor, elevilor şi vizitatorilor:

 1. Intrarea în unităţile şcolare a elevilor şi a cadrelor didactice se face prin legitimarea acestora de către profesorul de serviciu şi elevii de serviciu, cât şi completarea registrului de evidenţă pentru persoanele care intrăîn şcoală, în care se vor consemna şi persoanele care sunt căutate

    14. Organizarea serviciului pe şcoală executat de către cadre didactice şi elevii de serviciu  în baza Regulamentului de Ordine Interioară;

 1. Prezentarea aspectelor ce privesc consecintele parasirii spaţiilor şcolare- in cadrul orelor de dirigenţie şi a lectoratelor organizate cu părinţii elevilor;
 2. Adoptarea unor măsuri speciale cuprinse în ROI legate de recompense ,premii ..si evidentierea elevilor fara absente
 3. Înfiintarea Comisiei de combaterea absenteismului şcolar; Organizarea unor acţiuni în colaborare cu reprezentanţii I.S.J. Maramureş în scopul aplicării măsurilor preventive în vederea asigurării bunei desfăşurări a procesului instructiv-educativ: la nivelul CEAC s-au întocmit proceduri de monitorizare a frecvenţei elevilor la cursuri,conform foii de parcurs pentru anul şcolar in curs
 4. Colectarea în format electronic/listat, a informaţiilor privind numărul de absenţe, din fiecare clasă, cu scopul de a observa tendinţele şi a lua măsurile corespunzătoare din timp

    19.Transmiterea la ISJMM a datelor în forma solicitată

 1. Verificarea înregistrarii în documentele şcolare a absenţelor, organizarea de lectorate cu părinţii, consilierea şi responsabilizarea acestora în vederea prevenirii şi combaterii absenteismului, consultarea consiliului clasei, aplicarea de chestionare.
 2. Analiza in şedinţele Consiliului de Administraţie, în Consiliul Profesoral şi în şedinţele cu părinţii organizate la nivelul fiecărei clase de elevi DIN FIECERE UNITATE SCOLARA a situaţiei absenteismului şi acţiunile întreprinse pentru combaterea acestuia precum şi planul acţiunilor următoare.
 3. Sedinte cu parintii pentru informarea periodica privind masurile de siguranta luate in scoala.
 4. Antrenarea părinţilor pentru supravegherea elevilor pe traseele de deplasare a acestora de la domiciliu la şcoală şi invers;
 5. Întărirea pazei la intrarea în unităţile de învăţământ şi limitarea accesului persoanelor neautorizate în incinta şcolii prin organizarea serviciului pe şcoală de către elevi şi profesori, precum şi prezenţa la intrarea în şcoală pe lângă cei doi elevi de serviciu a unei persoane din cadrul personalului nedidactic, în baza Regulamentului de Ordine Interioară; .
 6. Instruirea personalului nedidactic pentru asigurarea securitatii elevilor pe timpul desfasurarii cursurilor(eliminarea si verificarea tuturor neregulilor din clasa si scoala prin asigurarea iluminarii corespunzatoare, a utilizarii echipamentelor si instalatiilor din scoala).
 7. Personalul de întreţinere ,,monitorizează,, elevii prezenţi pe holuri şi în curtea şcolii în timpul orelor de curs şi informează profesorul de serviciu
 8. Încheierea unui contract de colaborare cu o firmă specializată in paza si protectie pentru asigurarea intervenţiei, în caz de urgenţă în urma contactării telefonice
 9. Încheierea unor protocoale de colaborare cu Poliţia de Proximitate în cadrul căruia s-au desfăşurat următoarele activităţi :
 10. A) Actiuni de RECUPERARE A ELEVILOR aflati in spatiile nepotrivite in timpul orelor de curs– supravegherea de către Poliţia de Proximitate a incintelor din localitate în care s-ar putea găsi elevii plecaţi în timpul orelor de la şcoală;
 11. B) Absenteismul în atenţia părinţilor – lectorat cu părinţii

C)Avem ”situatii-problemă”? – mese rotunde

 1. În şedinţele cu părinţii organizarea la nivelul fiecărei clase de elevi a unor analize privind activităţile întreprinse pentru prevenirea comiterii unor evenimente în şcoală sau în aproprierea acesteia, analize la care au fost invitaţi şi lucrătorii de poliţie din cadrul compartimentului de proximitate

– Cum monitorizăm indisciplina şi fuga de la ore? – dezbateri

 1. Prin intermediul activităţilor specifice, organizate la dirigenţie, profesorii diriginţi vor pregăti teme de dezbatere la nivelul întregii clase de elevi, pe tematica absenteismului, la care au fost invitaţi reprezentanţi ai Poliţiei şi ISU.
 2. Aprobarea de catre Consiliul Profesoral, Consiliul reprezentativ al Parintilor si conducerea scolii a regulamentului de ordine interioara (ROI), cu precizarea conditiilor de acces si a unor reguli de intrare in scoala a parintilor.

    32. Vizite la domiciliul elevilor cu probleme de disciplina si absente pentru aflarea cauzelor, discutii individuale cu membrii familiei sau tutorii elevilor,

 1. Identificarea persoanelor straine care vin in incinta scolii si a elevilor care creeaza probleme de disciplina.
 2. Stabilirea unei comisii responsabile cu serviciul pe scoala al elevilor si cadrelor didactice; intocmirea unui program de desfasurare a acestor activitati.
 3. Organizarea de careuri cu elevii pentru responsabilizarea acestora in scoala.
 4. Implicarea profesorului psiho-pedagog in activitati de combatere a absenteismului(consilierea individuala si de grup).
 5. Monitorizarea elevilor ai caror parinti sunt plecati in strainatate si angrenarea lor in diverse activitati scolare.
 6. Monitorizarea elevilor care absentează mai des şi a motivelor pentru care lipsesc de la şcoală
 7. Realizarea si punerea in aplicare a planurilor personalizate prin folosirea strategiei centrate pe elevi.
 8. Dezbateri in cadrul orelor de dirigentie privind situatia si motivele absentelor la fiecare elev in parte, incheierea angajamente,procese verbale…
 9. Informarea parintilor despre frecventa la cursuri si indisciplina prin diferite metode (cataloage on-line ,legature cu dirigintele…)
 10. Existent unui caiet pentru consemnarea actelor de indisciplina
 11. Notarea permanentă a absenţelor în cataloage
 12. Stabilirea şi aplicarea unui program de recuperare a materiei şcolare pentru elevii care absentează si afisarea lui in cele mai vizibile locuri ale scolii
 13. Sancţionarea elevilor care absentează nemotivat, în conformitate cu legislaţia ţării, cu Regulamentul Şcolar şi cu Regulamentul de Ordine Interioară
 14. Prezentarea numelor elevilor care absentează nemotivat de la ore în rubrica,,S-ar putea si fara astea ,, .. de la „Afişierul Consiliului Elevilor”
 15. Evidenţierea clasei cu cea mai bună frecvenţă, în cadrul consiliului profesoral de sfarsit de semestru in careul scolii
 16. Implicarea elevilor in:

          – activitati sportive individuale sau de achipa

          – proiecte extra-curriculare si in

          – actiuni de voluntariat

 1. Prezenta profesorilor de serviciu in scoala, prezenta elevilor de serviciu pe scoala si a camerelor de supraveghere atat in spatiul intern cat si in spatiul din afara scolii.

Realizarea protocoalelor de parteneriat cu autoritatile locale   ale orasului: Politie, Jandarmerie, Spital, Pompieri

 1. În cazul producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum şi despre prezenţa nejustificată a unor persoane în şcoli sau în apropierea acestora, directorii sau orice cadru didactic vor informa în cel mai scurt timp organele de poliţie sau jandarmi, la apelul de urgenţă 112;
 2. Asigurarea prezenţei echipajelor de jandarmi, la vedere, în zona intrării în instituţiile de învăţământ, în special a celor identificate cu risc criminogen ridicat, în intervalele orare în care se efectuează afluirea şi defluirea elevilor;
 3. Organizarea unor acţiuni în colaborare cu reprezentanţii I.S.J. Maramureş în scopul aplicării măsurilor preventive în vederea asigurării bunei desfăşurări a procesului instructiv-educativ, combaterea absenteismului şcolar;
 4. Desfăşurarea unor activităţi de prevenire în colaborare cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, în baza măsurilor rezultate în urma analizelor comune;
 5. Lunar, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, în şedinţa Consiliului de Administraţie, în Consiliul Profesoral şi în şedinţele cu părinţii organizate la nivelul fiecărei clase de elevi se vor dispune analize privind activităţile întreprinse pentru prevenirea absenteismului în şcoli, analize la care vor fi invitaţi şi lucrătorii de poliţie din cadrul compartimentelor de proximitate şi lucrători jandarmi din cadrul Compartimentului Prevenire şi Combatere a Criminalităţii pentru reactualizarea si adaptarea permanenta a strategiilor comune
 6. Organizarea unor activităţi în parteneriat cu Centrul de Consiliere Antidrog – „Sanatatea e in mainile noastre”.
 7. Organizarea de acţiuni în colaborare cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş în scopul aplicării măsurilor necesare asigurării bunei desfăşurări a procesului instructiv-educativ, de prevenire şi combatere a absenteismului şcolar;
 8. Colaborarea cu directorii, profesorii şi diriginţii în vederea identificării situatiilor problemă sau a unor persoane suspecte care frecventează zona unităţilor de învăţământ;
 9. Realizarea de analize periodice pentru identificarea zonelor de risc privind infracţionalitatea comisă de elevi, ori a căror victime sunt elevi;
 10. Desfăşurarea de activităţi preventive împreună cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, în baza planurilor comune de acţiune specifice;
 11. Transmiterea unor articole cu conţinut educativ-preventiv în mass-media, în scopul prevenirii efectelor indirecte a absenteismului :delincvenţa juvenila şi victimizarea elevilor;
 12. Prelucrarea problematicii ,,absente-abandon-delicventa,, pe linia prevenirii traficului şi consumului de droguri în şcoli, licee, organizarea de întâlniri interactive cu elevii în scopul discutării problemelor cu care se confruntă aceştia şi găsirii unor soluţii alternative la consumul de droguri;
 13. Atragerea organizaţiilor de copii şi adolescenţi în desfăşurarea pe bază de voluntariat, a unor campanii de prevenire a absenteismului si abandonului scolar

D.Rolul Comitetelor de parinti

a) susţin unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor;

b) propun măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a absolvenţilor;

c) propun unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii;

d) identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune consiliului de administraţie al unităţii, la nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora;

e) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ în plan local;

f) susţin unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a abandonului şcolar;

g) se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului cultural;

h) susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii pe teme educaţionale;

i) conlucreaza cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire;

j) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;

k) au iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi activităţii elevilor, în internate şi în cantine.

l) urmăresc respectarea de către elevi a uniformei şcolare specifice şcolii,acolo unde este cazul

Art. 4 Finantarea protocolului

     Partile semnatare vor sprijini, in limita atributiilor stabilite prin lege si a alocatiilor bugetare, activitatile cuprinse in prezentul protocol.

     Partile semnatare vor colabora pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea identificării unor surse de finanţare extrabugetară a activitatilor cuprinse in prezentul protocol.

Art.5 Rezilierea protocolului

Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:

 1. Nerespectarea de către părţile contractante a prevederilor prezentului protocol;
 2. Schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată desfăşurarea activităţii prevăzută în protocol;

Art.6 Încetarea protocolului

Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:

 1. Acordul părţilor pentru încetarea contractului;
 2. Forţa majoră, dacă este invocată.

Anularea acestui protocol va fi făcută sub forma unui anunţ scris, cu minim o săptămână înainte de încetarea cooperării.

Art. 7 Dispoziţii finale

Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru si acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

Protocolul are valabilitatea de 4 (patru) ani, de la data semnării sale, cu prelungirea automată, pentru noi perioade de câte 4 (patru)ani an, dacă nici una din părţi nu notifică celeilalte părţi, cererea de încetare a valabilităţii sale, cu minimum 6 (sase) luni înaintea expirării perioadei de valabilitate.

Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective.

 

Încheiat astăzi 28.02.2013 în 3 (trei) exemplare, toate cu valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

 

Unitatea de Invăţământ                                             U A T COM COROIENI                                Comitetele de parinti

SCOALA GIMNAZIALA COROIENI                       Primar, ROPAN GAVRIL  

Director, Prof.LAZAR LIANA