Priorităţile Şcolii Gimnaziale Coroieni  pentru anul şcolar 2018-2019   derivă din cele ale Inspectoratului Şcolar Judeţean  Maramureş:

 • Aplică politicile şi strategiile MECS la nivel local;
 • Controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare şi respectarea standardelor naţionale/indicatorilor de performanţă, prin inspecţia şcolară;
 • Asigură, împreună cu autorităţile locale, şcolarizarea elevilor şi monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata cursurilor;
 • Coordonează admiterea în licee, evaluările naţionale şi concursurile şcolare la Școala Gimnazială Coroieni;
 • Monitorizează implementarea proiectelor derulate de școală în cadrul programelor Uniunii Europene în domeniul educaţiei;
 • Mediază conflictele şi litigiile survenite între angajații unității;
 • Prezintă un raport anual privind starea învăţământului la nivelul Școlii Gimnaziale Coroieni;
 • Aplică politicile educaţionale naţionale la nivel local;
 • Acordă consiliere şi asistenţă celor care se află în diferite etape ale mișcării personalului la nivelul judeţului;
 • Monitorizează activităţile de constituire, vacantare şi ocupare a posturilor didactice din Școala Gimnazială Coroieni;
 • Gestionează baza de date privind cadrele didactice calificate angajate în Școala Gimnazială Coroieni;
 • Înaintează spre avizare Inspectoratului Școlar al Județului Maramureș reţeaua şcolară din raza lor teritorială propusă de autorităţile publice locale, în conformitate cu politica educaţională, a documentelor strategice privind dezvoltarea economică şi socială la nivel local, după consultarea Școlii Gimnaziale Coroieni, a operatorilor economici şi a partenerilor sociali interesaţi;
 • Asigură colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia

pdf